Szkoła podstawowa | Gimnazjum i liceum | Szkoła muzyczna | Fundacja

W roku szkolnym 2017/2018w Przedszkolu Bułhaczek zostanie zorganizowana grupa dzieci 6  letnich- ZERÓWKA.

Zapisy do grupy dzieci 6 letnich już trwają !!!

Program realizowany w naszej ZERÓWCE ma na celu :

 • ułatwienie procesu przyswajania wiedzy i umiejętności,
 • identyfikację indywidualnych stylów przyswajania wiadomości,
 • dobór technik przyswajania wiedzy i umiejętności dopasowanych do stylu dziecka,
 • motywację do  zabawy , działań twórczych i odkrywczych dziecka,
 • naukę technik zapamiętywania,
 • rozwój psychoruchowy.

Dzięki nowoczesnemu podejściu do edukacji nauczyciele w naszej ZERÓWCE :

 • przekazują wiadomości efektywnie w przyjaznej, wspierającej dziecko atmosferze,
 • mają dostęp do innowacyjnych programów i sposobów przekazywania wiedzy za pomocą nowoczesnych technologii,
 • posiadają umiejętność diagnozowania potrzeb edukacyjnych dziecka,
 • w procesie pracy dydaktyczno-wychowawczej koncentrują się na „jak” zamiast „co”
 • stale podnoszą swoje kompetencje uczestnicząc regularnie w szkoleniach
 • uzyskują wzrost motywacji do przyswajania nowych wiadomości i umiejętności.

Dla rodziców, decyzja o wyborze naszej ZERÓWKI jako miejsca przygotowania swojego dziecka do nauki w szkole, zapewnia:

 • zindywidualizowaną koncentrację na dziecku, z poszanowaniem jego indywidualności i podmiotowym, partnerskim traktowaniem dziecka,
 • bieżącą, szczegółową informację o zdolnościach i potrzebach edukacyjnych dziecka,
 • satysfakcję z dobrze podjętej decyzji zapewniającej efektywną zabawę w przyjaznym środowisku, gdzie rozwijane są kompetencje potrzebne w pierwszym etapie edukacji szkolnej.

Specyfika zajęć w grupie:

 • Zerówka prowadzona przez wychowawcę mówiącego w języku polskim-p. mgr Aleksandrę Kaźmierczyk oraz zajęcia językowe
 • Zajęcia dydaktyczno-wychowawcze podzielone są na tygodniowe lub dwutygodniowe cykle-  temat przewodni  wprowadzany jest i omawiany w języku polskim, a następnie jest on ćwiczony i utrwalany na zajęciach prowadzonych wyłącznie po angielsku.  Dzieci przyswajają nowe treści i zagadnienia równocześnie w dwóch językach (polskim i angielskim) i traktują język angielski jako naturalne narzędzie komunikacji,
 • Praca metodą projektu- pogłębione podejście do tematu o charakterze badawczym, które zwykle trwa kilka tygodni. Dzieci wspólnie z nauczycielem wybierają temat badań, planują miejsca zajęć terenowych oraz rozmowy z ekspertami również decydują o przebiegu projektu i jego zakończeniu,
 •  Rozwijanie pojęć matematycznych oraz zdolności umysłowych dzieci według  koncepcji  Edyty Gruszczyk-Kolczyńskiej i Ewy  Zielińskiej ( w oparciu o publikację ,,Dziecięca matematyka"),
 • Nauka czytania metodą Domana
 •  Zdobywanie nowej wiedzy i umiejętności  wielosensorycznie, dając dziecku możliwości odbioru informacji we właściwy sobie sposób - kanałem dominującym.  Wielosensoryczność  wspomaga proces gromadzenia i utrzymywania informacji w pamięci, co dziecko doświadczyło dotykiem, wzrokiem, słuchem będzie mogło „zobaczyć” umysłowo - „ręka jest instrumentem mózgu .

Proponowane zajęcia dodatkowe dla dzieci z najstarszej grupy :

 • język angielski
 • język hiszpański, prowadzi mgr Małgorzata Badache : 2x w tygodniu
 • rytmika, prowadzi mgr Julia Singalewicz-Sobczak:1x w tygodniu
 • zajęcia muzyczno-rytmiczne w języku angielskim, prowadzi mgr Julia Singalewicz-Sobczak: 2x w tygodniu
 • nauka czytania dla dzieci metodą Domana, prowadzi wychowawca w swojej grupie:  codziennie
 • origami, prowadzi wychowawca w swojej grupie: 2x w tygodniu
 • gry planszowe,prowadzi wychowawca w swojej grupie:2x w tygodniu
 • balet, prowadzi mgr Julia Singalewicz-Sobczak (dodatkowo płatne zajęcia ) : grupa 3 i 4- 1x w tygodniu
 • zabawy ruchowe z elementami zajęć sensorycznych, prowadzi wychowawca w swojej grupie:1 x w tygodniu
 • zabawa z piosenką metodą Klanzy, mgr Małgorzata Badache: 1x w tygodniu każda grupa
 • zajęcia: matematyczne i plastyczne, ćwiczenie słuchu fonematycznego, eksperymenty- prowadzone w trakcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych przez wychowawców grup,
 • logopedia- 1 raz w tygodniu.

Metody pracy w najstarszej grupie przedszkolnej ZERÓWCE

z językiem angielskim:

 • Metoda komunikatywna :

-porozumiewanie sie w języku obcym od pierwszych zajęć -”totalne zanurzenie”,

-nabywanie umiejętności mówienia w języku obcym w trzech okresach:

          1. „cichy okres”- osłuchiwanie się z językiem

          2. wczesna produkcja językowa-powtarzanie

          3.aktywność językowa- np. odpowiadanie na pytania lektora

-każda umiejętność jest tak samo ważna- czytanie, pisanie, słuchanie, mówienie w języku obcym,

-wielka rola pomocy i środków dydaktycznych np. pokaz multimedialny, plakaty, rekwizyty, gry dydaktyczne.

 • Content and Language Integrated Learning (CLIL)-zintegrowane kształcenie przedmiotowo-językowe:

- integracja kształcenia przedmiotowo-językowego, czyli wykorzystaniu drugiego języka do nauki i nauczania zarówno treści zwartych w podstawie programowej jak i samego języka,

-uczeń pobudza swoją wyobraźnię i kreatywność,

-wykorzystywanie nowych technologii w nauce języka

- rozwijanie zachowań społecznych –częsta praca w parach, grupach.

 • Total Physical Response (TPR):

-  nauczanie języka obcego przez ruch, a dokładnie włączanie całego ciała w proces przyswajania nowego słownictwa oraz struktur językowych

 -odpowiada na stałą potrzebę ruchu u dzieci,

-dzięki zmianie aktywności i rekwizytów, unikamy znużenia dzieci i spadku poziomu ich koncentracji w wyniku długotrwałego pozostawania w pozycji siedzącej.

Specyfika zajęć z języka angielskiego w najstarszej grupie przedszkolnej ZERÓWCE:

 • Praca w przyjaznej atmosferze,  gdzie akceptowane są błędy językowe i poprawiane od razu przez lektora, 
 • Połączenie różnych metod nauki języka obcego podczas pracy indywidualnej z dzieckiem jak i z całą grupą w trakcie zabawy i typowych zajęć z lektorem.
 • Środki dydaktyczne- m.in. : piosenki, rymowanki, plansze tematyczne, pacynki, ilustracje, gry dydaktyczne oraz zabawy ruchowe,

 

-Nauka języka angielskiego zgodna z nowymi założeniami Podstawy Programowej,

-Miś Eddie, bohater ilustracji i opowiadań, towarzyszy dzieciom podczas zajęć. Poznawanie świata z misiem pozwala wprowadzać na zajęciach elementy kultury angielskiej w sposób ciekawy dla dzieci,

-Barwne ilustracje, piosenki, rymowanki, wyliczanki, wierszyki wycinanki, kolorowanki.

Współpraca wychowawcy z Rodzicami w naszej ZERÓWCE:

 • Kontakt z wychowawcą drogą e-mail ,
 • Spotkania indywidualna wychowawcy z Rodzicem w dogodnym dla obu terminie,
 • Obserwacja postępów dzieci przy pomocy karty Raportu rozwoju (Progress report-język angielski) oraz arkuszu obserwacji rozwoju,
 • Zamierzenia miesięczne oraz piosenki poznawane przez dzieci są umieszczane co miesiąc na internetowej stronie przedszkola.

Zalety rozpoczęcia nauki języka angielskiego w Niepublicznym Przedszkolu artystyczno-językowym  „Bułhaczek”:

 • budowanie podstaw do nauki języka angielskiego w późniejszym wieku:

           -wykorzystanie słownictwa i struktur gramatycznych,

           -dziecko nie będzie mieć zahamowań przed korzystaniem z obcego słownictwa i nie odczuje skrępowania, jeśli popełni błąd lub czegoś nie zrozumie,

 • wykorzystanie naturalnych predyspozycji do nauki obcych dźwięków u dzieci w wieku przedszkolnym - aparat mowy jest elastyczny i jeszcze nie do końca ukształtowany, co sprawia, że dziecko  lepiej radzi sobie z opanowaniem wymowy, intonacji oraz akcentu,
 • pozytywny wpływ na rozwój dziecka-przyswajanie podstaw gramatycznych rozwija umiejętności umysłowe, poprawia zdolność uczenia się, koncentracji oraz zapamiętywania, a myślenie staje się bardziej kreatywne,
 • nauka tolerancji wobec innych kultur.

Język hiszpański w naszej ZERÓWCE:

Nauczanie języka hiszpańskiego oparte będzie na podręczniku szkolnym „Ni mu” wraz z płytką oraz na piosenkach video:

Są to piosenki dydaktyczne służące do nauki podstawowych dialogów komunikacyjnych oraz słownictwa typu:

- zapoznawanie się

- przedstawianie osób

- alfabet, cyferki i kolory użyte w pełnych zdaniach

- wypowiedzi typu co lubię i czego nie lubię, o robię, skąd jestem

- słówka z otoczenia


Piosenki video realizują program z podręcznika i ułatwiają przyswajanie słownictwa i struktur gramatycznych w ciekawy sposób. Podręcznik posiada polecenia w jęz. hiszpańskim oraz polskim. Zawiera również słowniczek oraz dialogi jako powtórzenie materiału. Na lekcjach będą też wykorzystywane bajeczki w jęz. hiszpańskim służące do osłuchania się oraz do imitowania mini scenek.

Jako dodatkową pomoc w nauce proponujemy dzieciom słownik ilustracyjny „Moje pierwsze słówka hiszpańskie”

Rodzice otrzymają linki do piosenek video wraz z ich tekstami.

Zapraszamy!

Dyrektor przedszkola i Grono Pedagogiczne.