Szkoła podstawowa | Gimnazjum i liceum | Szkoła muzyczna | Fundacja

Program profilaktyczny Przedszkola Artystyczno-Językowego BUŁHACZEK w Warszawie

 

 

Podstawa prawna:

 1. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej
 2. Powszechna Deklaracja Praw Człowieka
 3. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty ( tekst jednolity Dz. U.
  z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.)
 4. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego
  w poszczególnych typach szkół ( Dz. U. z 2009 r. Nr 4, poz 17)
 5. Rozporządzenie ministra Edukacji Narodowej z dnia 8 czerwca 2009 r. w sprawie dopuszczania do użytku w szkole programów wychowania przedszkolnego
  i programów nauczania oraz dopuszczania do użytku podręczników ( Dz. U. Nr 89. poz. 730)

Charakterystyka programu:

Profilaktyka, to proces wspierania dziecka w radzeniu sobie z trudnościami zagrażającymi rozwojowi oraz eliminowanie czynników zagrażających zdrowiu.

Program profilaktyczny przeznaczony jest dla dzieci w wieku przedszkolnym. Ma on na celu tworzyć warunki do kształtowania postaw i wartości, ułatwiać dzieciom dokonywanie wyborów, mających znaczenie dla ich obecnego i przyszłego życia, uświadamiać dzieciom zagrożenia, które mogą wystąpić w przedszkolu, domu, na drodze oraz ograniczyć liczbę niebezpiecznych zdarzeń z udziałem dzieci. Przygotować dzieci do tego, by potrafiły współżyć z innymi, poznawać zasady dbania o własne zdrowie i bezpieczeństwo
w sytuacjach. takich, że będą mogły się nauczyć, jak radzić sobie z trudnościami a w okresie dorastania i dorosłości, lepiej radzić sobie z problemami i kryzysami. Promować i kształtować zdrowy styl życia.

Program profilaktyczny jest zgodny z podstawą programową wychowania przedszkolnego i zawarty w następujących obszarach:

 • Kształtowanie umiejętności społecznych dzieci: porozumiewanie się z dorosłymi
  i dziećmi, zgodne funkcjonowanie w zabawie i w sytuacjach zadaniowych. (1)
 • Kształtowanie czynności samoobsługowych, nawyków higienicznych i kulturalnych. Wdrażanie dzieci do utrzymywania ładu i porządku. (2)
 • Wychowanie zdrowotne i kształtowanie sprawności fizycznej dzieci. (5)
 • Wdrażanie dzieci do dbałości o bezpieczeństwo własne i innych (6)
 • Pomaganie dzieciom w rozumieniu istoty zjawisk atmosferycznych i w unikaniu zagrożeń (11)

Warunki realizacji programu:

Program można realizować przez cały rok szkolny, przez wszystkie nauczycielki oddziałów samodzielnie lub z pomocą policjanta, strażaka, lekarza, pielęgniarki, ratownika medycznego itp. Realizacja programu wymaga także wykorzystywania różnorakich środków dydaktycznych wspomagających proces rozwoju dziecka, zorganizowanie wycieczek i wyjść poza teren przedszkola, wdrożenia wszystkich pracowników przedszkola do realizacji programu i współpracy z rodzicami.

Program profilaktyczny wskazuje dzieciom:

1. Jak określać własne uczucia i jak o nich rozmawiać.

2. Jak mówić to, co chce się powiedzieć.

3. Jak słuchać uważnie.

4. Jak prosić o pomoc.

5. Jak nawiązywać i utrzymywać przyjaźnie.

6. Jak radzić sobie z samotnością i odrzuceniem.

7. Jak mówić przepraszam.

8. Jak radzić sobie z prześladowaniem.

9. Jak rozwiązywać konflikty.

10. Jak adaptować się do nowych sytuacji.

11. Jak pomagać innym.

12. Jak rozpoznawać zagrożenie.

13. Jak mówić „nie".

Cele ogólne:

 • Promocja zdrowego stylu życia.
 • Tworzenie warunków sprzyjających własnemu bezpieczeństwu.
 • Kształtowanie postaw i umiejętności niezbędnych do podejmowania właściwych wyborów życiowych.
 • Kształtowanie osobowości dziecka i wspieranie jego rozwoju.
 • Tworzenie warunków do właściwej współpracy nauczycieli, rodziców, wychowanków.

Cele szczegółowe:

 • Kształtowanie u dzieci świadomej i czynnej postawy w dążeniu do zachowania zdrowia.
 • Nabywanie przez dzieci właściwych nawyków higienicznych, żywieniowych.
 • Rozwijanie aktywności ruchowej.
 • Przestrzeganie zasad bezpiecznych zabaw ruchowych, poruszania się w grupie, na wycieczkach, spacerach.
 • Świadome unikanie niebezpiecznych sytuacji i zagrożeń na drodze i wynikających
  z: przypadkowych spotkań z nieznajomymi, zabaw zapałkami, spożywania lekarstw, środków chemicznych, nieznanych roślin, zbliżania się do zwierząt,
 • Wzmacnianie poczucia wartości i budowanie pozytywnego obrazu siebie.
 • Wskazywanie właściwych rozwiązań w różnych sytuacjach życiowych.
 • Radzenie sobie w sytuacjach zetknięcia się z przemocą i uzależnieniami.
 • Kształtowanie umiejętności rozwiązywania problemów i konfliktów z rówieśnikami.

Zadania.

I. Promocja zdrowia, zdrowego żywienia i zdrowych nawyków.

1. Zdrowy styl odżywiania.

2. Estetyka i higiena przygotowywania i spożywania posiłków.

3. Higiena osobista.

4. Higiena otoczenia.

Oczekiwane efekty:

Dziecko:

- rozróżnia prawidłowe odżywianie od nieprawidłowego,

- zna produkty, które maja duże wartości odżywcze,

- rozumie strukturę żywienia wynikającą z piramidy zdrowia,

- wie, że podczas przygotowywania posiłków należy zachować szczególną czystość,

- potrafi nakryć do stołu,

- umie kulturalnie zachować się przy stole,

- dba o czystość swojego ciała, włosy, paznokcie, ubiór, zdrowe zęby i narządy zmysłów,

- zna i używa przybory toaletowe,

- rozumie przyczyny chorób zakaźnych,

- wie, jak ubraC się do warunków atmosferycznych,

- wie, dlaczego należy przebywać na świeżym powietrzu,

- zachowuje ład i porządek w swoim otoczeniu.

II. Bezpieczeństwo dzieci w przedszkolu, w domu i na drodze.

 1. Bezpieczeństwo podczas zabaw.
 2. Bezpieczna droga do przedszkola.
 3. Udzielanie pierwszej pomocy.
 4. Zachowanie ostrożności wobec zwierząt, przedmiotów, roślin, lekarstw i środków chemicznych.
 1. Kontakty z nieznajomymi.
 2. Profilaktyka przeciwpożarowa.

Oczekiwane efekty:

Dziecko:

- zna zasady współżycia w zespole,

- korzysta z zabawek, przyborów i sprzętu zgodnie z ustalonymi regułami,

- samodzielnie ocenia własne zachowania i innych pod względem bezpieczeństwa,

- zna podstawowe zasady ruchu drogowego, zna niektóre znaki drogowe,

- wie, do kogo zwrócić się w sytuacjach zagrożenia,

- zna numery alarmowe,

- potrafi przybrać obronną postawę przed atakiem psa, nie drażni zwierząt,

- nie bawi się lekarstwami i środkami chemicznymi,

- nie zrywa nieznanych owoców i grzybów,

- wie, jak należy zachować się w kontaktach z nieznajomymi, potrafi odmówić,

- wie, jak zachować się w sytuacji zagrożenia pożarem.

III. Nałogi i ich skutki.

 1. Alkohol.
 2. Nikotyna.
 3. Narkotyki.
 4. Komputer i telewizja.

Oczekiwane efekty:

Dziecko:

- wie jakie uboczne skutki ma alkohol, papierosy i narkotyki

- rozumie zakaz spożywania tych używek,

- jest asertywne,

- zna zagrożenia wynikające z korzystania z telewizji i internetu.

IV. Aktywność ruchowa z profilaktyka wad postawy.

1. Gry i zabawy sprawnościowe.

2. Rekreacja i wypoczynek.

Oczekiwane efekty:

Dziecko:

- rozumie znaczenie uprawiania sportu dla zdrowia,

- potrafi nazwać części swojego ciała,

- umie utrzymywać prawidłowa postawę ciała,

- rozumie niekorzystny wpływ nadmiernego korzystania z telewizora i komputera,

- aktywnie wypoczywa.

V. Akceptacja innych.

 1. Nawiązywanie więzi.
 2. Tolerancja osób niepełnosprawnych.
 3. Radzenie sobie z emocjami.

Oczekiwane efekty:

Dziecko:

- potrafi okazywać uczucia przyjaźni, sympatii , empatii,

- umie jasno sformułować opinie, prośbę; oraz porozumiewać się bez słów,

- pomaga innym kolegom i koleżankom w ich problemach,

- pokonuje uprzedzenia wobec osób chorych i niepełnosprawnych,

- jest gotowe nieść pomoc osobom słabszym, niepełnosprawnym i potrzebującym,

- zna, rozumie, wyraża emocje i potrafi o nich opowiedzieć,

- wie, jak można radzić sobie w trudnych sytuacjach,

- potrafi opanować w niektórych sytuacjach negatywne emocje.

VI. Środowisko wokół nas.

 1. Zanieczyszczenia wody, gleby, powietrza.
 2. Działania proekologiczne.

Oczekiwane efekty:

Dziecko:

- wie jak chronić środowisko przed zanieczyszczeniem

- jest wrażliwe na przejawy niszczenia przyrody najbliższej okolicy,

- zna skutki skażenia wody, gleby i powietrza,

- bierze udział w akcjach proekologicznych,

- potrafi segregować odpady.

Metody realizacji programu:

- podające: opowiadanie, pogadanka, opis, objaśnienie, historyjka obrazkowa, wiersze, piosenki, praca z obrazkiem,

- problemowe: gry dydaktyczne, doświadczenia,

- aktywizujace: drama, burza mózgów, Orffa, Labana, Sherborne, pedagogika zabawy,

kinezjologia edukacyjna,

- praktyczne: pokaz, ćwiczenia, trening, prace plastyczne, wystawki, gry i zabawy ruchowe,

zabawy relaksacyjne, konkursy, spotkania, degustacje.

Formy realizacji programu:

- praca indywidualna,

- zabawy oraz inne rodzaje działalności dzieci pozwalające na rozwijanie własnej inicjatywy,

- czynności samoobsługowe,

- prace użyteczne,

- spacery, wycieczki,

- zajęcia zorganizowane,

- uroczystości przedszkolne,

- konkursy, turnieje.

Ewaluacja programu:

Oceny efektów realizacji „Programu profilaktycznego”, obok bieżącego monitorowania, dokonuje się na półrocznej i końcowej radzie pedagogicznej. Podstawę dla formułowania oceny realizacji programu będą stanowiły:

 • wnioski z obserwacji zachowań dzieci,
 • rozmowy z rodzicami,
 • rozmowy z nauczycielami,
 • analiza dokumentów - dziennik, plany miesięczne, wytwory dzieci, osiągnięcia
  w konkursach,
 • analiza ankiet.